JZ玖姿微商城│积分兑换操作指南 2017-07-22

Step1:注册/绑定JZ玖姿微商城

 

 

进入JZ玖姿官方服务号,点击“会员中心”。

 

 

 

 

输入手机号,获取验证码,并完善信息,即可注册/绑定JZ玖姿微商城。

 

 

 

 

Step2:积分商城兑换现金券

 

 

点击“积分兑换”,进入积分商城。

 

 

 


点击“兑换券”,再点击“立即兑换”,即可换取现金券。

 

 

 

 

根据自身积分数额,可选择兑换张数。

 

 

 

 

兑换成功后,可点击“我的券包”进行查看,线上线下均可使用。

 

 

 

 

Step3:积分商城兑换积分商品

 

 

进入“积分商品”模块,点击“立即兑换”,即可进入商品页面。

 

 

 

 

根据自身积分数额,可选择兑换商品。

 

 

 

 

点击“确认兑换”,即可兑换商品。

 

 

 

 

请及时确认商品、收货地址等信息是否正确,JZ玖姿会陆续安排邮寄。